ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2010

ಒಂದಷ್ಟು ಮಸ್ತಿ; ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಾ

ಗಾಂಧಿ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಠ! ಅದಕ್ಕೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು-ಕಿವಿ-ಬಾಯಿ!!!
ಕಚ್ಚಾಟವಲ್ಲವೋ ಇದು ಕೋತಿಯಾಟ!


ಗಿರಿ ಶಿಖರ


ನೆಳಲು ಬೆಳಕಿನಾಟ, ಮೇಘಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟ!

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: