ಮೇ 6, 2012

ಗರಿಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್

ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮೇ 5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ಕೌತುಕ ಕಾದಿತ್ತು. ಚಂದಿರ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ.
ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ 3,56,955 ಕಿ,ಮೀ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಖಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವಂತೆ.


 ಶುಭ್ರ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಳ ನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರನನ್ನ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.  

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: